Tel Aviv University Ministry of Education The 12th Asian Physics Olympiad (APhO) 2011 The 12th Asian Physics Olympiad (APhO) 2011

היסטוריה

מדינת ישראל המודרנית הוקמה בשנת 1948, כאשר היא מושתתת על שורשים היסטוריים ודתיים מאז ימי התנ"ך בארץ ישראל, הידועה גם כציון, מושג מרכזי ביהדות עוד מזמנים עתיקים.

ישראל התרכזה בבניית המדינה שהאנשים שבה נלחמו להשיג מחדש, זמן כה רב. בהתאם לרעיון של "קיבוץ גלויות", שערי המדינה נפתחו לרווחה, והמדינה הצהירה על הזכות של כל יהודי להכנס למדינה, כאשר בהגיעו יזכה אוטומטית באזרחות ישראלית.

סיוע כלכלי מחו"ל הצטרף למאמץ הכלכלי הנרחב שנוצר כתוצאה ממלחמת העצמאות, בנוסף לצורך לספק את צרכי האוכלוסיה הגדלה במהירות.

הסיוע התקבל מהממשל בארה"ב לאורך זמן, התקבלו הלוואות מבנקים אמריקאיים, תרומות מיהודים בגולה וכן השתמשו בפיצויי מלחמה גרמניים. כל זאת, כדי לבנות ולהקים דיור לאזרחי המדינה, מכניזם של חקלאות, הקמת צי סוחר וחברת תעופה לאומית, הפקת תועלת ממשאבים שונים כגון מינרליים המצויים במקום, פיתוח תעשיות והרחבת כבישים, טכנולוגיות תקשורת ורשתות חשמל ועוד.

לקראת סוף העשור הראשון להקמת המדינה, התוצר של התעשיה הוכפל, כמו גם מספר העובדים המועסקים במשק, והיצוא התעשייתי הוכפל פי ארבע.

מערכת החינוך, אשר פותחה ע"י הקהילה היהודית בימי טרום המדינה ואשר עכשיו כללה גם את הסקטור הערבי, התרחבה מאוד. הנוכחות בבתי הספר הפכה להיות בחינם וחובה לכל הילדים בגילאים 5-14 (מאז 1978 היא חובה עד גיל 16 ובחינם עד גיל 18). פעילויות תרבות ואומונות פרחו, כאשר שולבו אלמנטים מערביים עם אלמנטים מהמזרח התיכון וצפון אפריקה. זאת כתוצאה מהעובדה שהגיעו יהודים מכל רחבי העולם, שהביאו איתם את המסורות המיוחדות של הקהילות בהם התגוררו, בהם השתלבו אספקטים של התרבויות של המדינות בהם הם חיו במשך דורות רבים.