Tel Aviv University Ministry of Education The 12th Asian Physics Olympiad (APhO) 2011 The 12th Asian Physics Olympiad (APhO) 2011

השכלה

מאז כינונה, ייחסה מדינת ישראל חשיבות גבוהה לנושא החינוך וההשכלה. מערכת החינוך בישראל עברה שינויים חשובים, בהם הארכת חינוך חובה גם אחרי גיל ארבע -עשרה, שינויים מבניים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים, חוק חינוך תיכוני חינם ורפורמות שמטרתן לשפר את רמת החינוך ולסייע לצמצם את הפערים בחברה.

מאז שנות ה-90 החלה גם מערכת ההשכלה הגבוהה להתרחב, כאשר תיקון לחוק המועצה להשכלה גבוהה אפשר פתיחתן של מכללות אקדמיות. הגורמים העיקריים לגידול היו: עלייה ניכרת בנטיית האוכלוסייה ללימודים אקדמיים וגידול בשכבת הגיל הרלוונטי להשכלה גבוהה כתוצאה מגידול טבעי ומעלייה.

אוכלוסיית ישראל מצטיינת ברמת השכלה גבוהה יחסית. חלקה של האוכלוסייה הכולל לימוד במוסד אקדמי מגיע ל-24%, ובין בני הגילים 64-25 הוא מגיע ל-30%.
רמת ההשכלה של אוכלוסיית ישראל מצטיינת בגידול רצוף בעשורים האחרונים, הן כתוצאה מרמת ההשכלה הגבוהה של העולים שהגיעו לישראל בעשורים האחרונים וכן כתוצאה מהתרחבות מערכת החינוך הישראלית (כולל הקמת מספר גדול של מכללות). רמת ההשכלה הגבוהה של האוכלוסייה הביאה להעלאת רמת ההשכלה של כוח העבודה הישראלי, שהנו אף גבוה מזה של כלל האוכלוסייה.

הרמה ההשכלתית הגבוהה של כוח העבודה באה לידי ביטוי בהרכב לפי משלחי יד.
חלקם של המועסקים במקצועות אקדמיים, מדעיים, חופשיים וטכניים (כגון: רופאים, מהנדסים, מדענים, טכנאים, אמנים וכו') מגיע בישראל ל-29% מכלל המועסקים, שיעור המתקרב לזה המצוי בארצות המפותחות. חלקם של המועסקים במקצועות אלה בישראל נמצא בגידול רצוף.